اولین نمایشگاه دستاوردهای سازمان های مردم نهاد استان اصفهان
مکان: اصفهان،پل شهرستان،محل دائمی نمایشگاه های بین المللی
زمان: 23/09/1387  الی 26/09/1387
عکسها: حمزه ضیائی

                                                                                                                    
نمایشگاه سازمان های مردم نهاد

بازدید مسئولان از غرفه
نمایشگاه سازمان های مردم نهاد

نمای غرفه انجمن
نمایشگاه سازمان های مردم نهاد

بازدید مسئولان از غرفه
نمایشگاه سازمان های مردم نهاد

نمای غرفه انجمن
تقدیر نامه
لوح یاد بود
نمایشگاه سازمان های مردم نهاد

مراسم اختتامیه و دریافت لوح تقدیر
نمایشگاه سازمان های مردم نهاد

اعضای انجمن به همراه مسئول غرفه ها