تور دوچرخه سواری
مکان: استان اصفهان،شهرستان آران و بیدگل، کویر مرنجاب
زمان: 02/12/1387
سطح : مبتدی - خانوادگی
طول مسیر دوچرخه سواری: 27 کیلومتر
عکسها:حمزه ضیایی - مهدی سلطانی

                                                                                                                    
تور دوچرخه سواری کویر مرنجاب

شتر داران محلی
تور دوچرخه سواری کویر مرنجاب

دشت طلایی مرنجاب
تور دوچرخه سواری کویر مرنجاب

حرکت به سوی کاروانسرای مرنجاب
تور دوچرخه سواری کویر مرنجاب

حرکت به سوی کاروانسرای مرنجاب
کویر مرنجاب

سقف ورودی کاروانسرا
تور دوچرخه سواری کویر مرنجاب

درون کاروانسرا
تور دوچرخه سواری کویر مرنجاب

کاروانسرای مرنجاب
تور دوچرخه سواری کویر مرنجاب

تنها در کویر
تور دوچرخه سواری کویر مرنجاب


تور دوچرخه سواری کویر مرنجاب

کویر رویاها
تور دوچرخه سواری کویر مرنجاب

مناطق پوشیده از نمک
تور دوچرخه سواری کویر مرنجاب

عکس دسته جمعی افراد شرکت کننده
   
تور دوچرخه سواری کویر مرنجاب

دریاچه نمک
تور دوچرخه سواری کویر مرنجاب

جاده منتهی به دریاچه نمک