تور دوچرخه سواری
مکان: استان یزد،شهر اردکان ( چک چک ، زردُک )
زمان: 23/07/1388  الی  24/07/1388
سطح: متوسط
طول مسیر دوچرخه سواری:  35 کیلومتر
عکسها: آریا نوریان - مجید روحانی - شهاب ملاافضل

                                                                                                                    
تور دوچرخه سواری اردکان

نرمش قبل از دوچرخه سواری
تور دوچرخه سواری اردکان

 داخل زیارتگاه (چک چک)
تور دوچرخه سواری اردکان

مناطق اطراف زیارتگاه
تور دوچرخه سواری اردکان

زیارتگاه زرتشتیان (چک چک)
تور دوچرخه سواری اردکان

دوچرخه سواری به سمت اردکان
تور دوچرخه سواری اردکان

جاده چک چک به اردکان
تور دوچرخه سواری اردکان

جاده چک چک به اردکان
تور دوچرخه سواری اردکان

دوچرخه سواری به سمت اردکان
تور دوچرخه سواری اردکان

کوچه های زیبا و تاریخی شهر اردکان
تور دوچرخه سواری اردکان

بازدید از بافت قدیمی شهر اردکان
تور دوچرخه سواری اردکان

یک حس جدید در کوچه های قدیم
تور دوچرخه سواری اردکان

اعضای انجمن دوچرخه سواران اسپادانا
تور دوچرخه سواری اردکان

استراحت در پارک شهر
تور دوچرخه سواری اردکان

کوچه های زیبا و تاریخی شهر اردکان
تور دوچرخه سواری اردکان

کوچه معروف به آشتی کنان
تور دوچرخه سواری اردکان

زیارتگاه حوض عباس
تور دوچرخه سواری اردکان

ورود به کویر
تور دوچرخه سواری اردکان

عبور از میان پسته زارها
تور دوچرخه سواری اردکان

عبور از میان پسته زارها
تور دوچرخه سواری اردکان

حرکت به سمت کویر
تور دوچرخه سواری اردکان

انرژی
تور دوچرخه سواری اردکان

مناطق کویری اطراف اردکان
تور دوچرخه سواری اردکان

 مناطق کویری اطراف اردکان
تور دوچرخه سواری اردکان

دید مثبت
 
تور دوچرخه سواری اردکان

قسمتی از یک قنات
تور دوچرخه سواری اردکان

غروب در زمین
تور دوچرخه سواری اردکان

دوچرخه سواری در کویر