تور دوچرخه سواری
مکان: استان اصفهان،شهرستان اردستان، بخش زواره ، کویر دَق سرخ
زمان: 27/09/1388
سطح: متوسط
طول مسیر دوچرخه سواری: 20 کیلومتر
عکسها: مجید روحانی ، جمال گوهریان

                                                                                                                    
تور دوچرخه سواری کویر دق سرخ

حرکت در حاشیه کویر
تور دوچرخه سواری کویر دق سرخ

نرمش قبل از دوچرخه سواری
تور دوچرخه سواری کویر دق سرخ

طلوع یک ستاره
تور دوچرخه سواری کویر دق سرخ

طلوع یک ستاره
تور دوچرخه سواری کویر دق سرخ
تور دوچرخه سواری کویر دق سرخ

هدف مشترک
تور دوچرخه سواری کویر دق سرخ

کویر دق سرخ
تور دوچرخه سواری کویر دق سرخ

کویر دق سرخ
 
تور دوچرخه سواری کویر دق سرخ

حرکت در حاشیه کویر
تور دوچرخه سواری کویر دق سرخ

همراهی با طبیعت
تور دوچرخه سواری کویر دق سرخ

استراحت در باران