مراسم افطاری و گردهمایی اعضاء
زمان: 23/06/1388
عکسها: حمزه ضیایی

                                                                                                                    
مراسم گردهمایی اعضاء

مراسم گردهمایی اعضاء
مراسم گردهمایی اعضاء

مراسم گردهمایی اعضاء
مراسم گردهمایی اعضاء

مراسم گردهمایی اعضاء
مراسم گردهمایی اعضاء

مراسم گردهمایی اعضاء
     
مراسم گردهمایی اعضاء

مراسم گردهمایی اعضاء