تور دوچرخه سواری
مکان: استان اصفهان،شهر شهرضا،روستای اسفرجان
زمان: 04/02/1388
سطح: متوسط
طول مسیر دوچرخه سواری: 35 کیلومتر
عکسها: مهدی سلطانی-حمید رضا رحیمی

                                                                                                                    
تور دوچرخه سواری اسفرجان

مسیر شیب دار به سمت زر چشمه
تور دوچرخه سواری اسفرجان

خروج از روستای اسفرجان
تور دوچرخه سواری اسفرجان

عکس دسته جمعی افراد شرکت کننده
تور دوچرخه سواری اسفرجان

آماده سازی دوچرخه ها قبل از حرکت
تور دوچرخه سواری اسفرجان


تور دوچرخه سواری اسفرجان

طبیعت منطقه
تور دوچرخه سواری اسفرجان

در مسیر زر چشمه
تور دوچرخه سواری اسفرجان

در مسیر زر چشمه
تور دوچرخه سواری اسفرجان

برگشت به طرف روستا
تور دوچرخه سواری اسفرجان

زر چشمه - رودخانه هونجان
تور دوچرخه سواری اسفرجان

عبور از رودخانه هونجان با دوچرخه
تور دوچرخه سواری اسفرجان

مسیر زیبای منتهی به زر چشمه
     
تور دوچرخه سواری اسفرجان

برگشت به طرف روستا