تور دوچرخه سواری
مکان: استان اصفهان،شهرستان آران و بیدگل،کویر مرنجاب
زمان: 13/12/1388
سطح: متوسط
طول مسیر دوچرخه سواری: 30 کیلومتر
عکسها: مجید روحانی

                                                                                                                    
تور دوچرخه سواری کویر مرنجاب

دوچرخه سواری در کویر
تور دوچرخه سواری کویر مرنجاب

دوچرخه سواری در کویر
تور دوچرخه سواری کویر مرنجاب

نرمش قبل از دوچرخه سواری
تور دوچرخه سواری کویر مرنجاب

آماده سازی دوچرخه ها
تور دوچرخه سواری کویر مرنجاب

کویر مرنجاب
تور دوچرخه سواری کویر مرنجاب

کویر مرنجاب و دریاچه نمک
تور دوچرخه سواری کویر مرنجاب

دوچرخه سواری در کویر
تور دوچرخه سواری کویر مرنجاب

دوچرخه سواری در کویر
تور دوچرخه سواری کویر مرنجاب

افق بی انتها (دریاچه نمک)
تور دوچرخه سواری کویر مرنجاب

کویر مرنجاب و زیباییهایش
تور دوچرخه سواری کویر مرنجاب

همسو با طبیعت
تور دوچرخه سواری کویر مرنجاب

حرکت به طرف کاروانسرای مرنجاب
تور دوچرخه سواری کویر مرنجاب

لحظه های به یاد ماندنی
تور دوچرخه سواری کویر مرنجاب

دوچرخه سواری درطبیعت
تور دوچرخه سواری کویر مرنجاب

دوچرخه سواری به طرف کاروانسرا

تور دوچرخه سواری کویر مرنجاب

سکوت و زیبایی طبیعت (کویر رویاها)