تور دوچرخه سواری
مکان: استان اصفهان،شهرستان نائین (جندق - مصر - فرحزاد - خور)
زمان: 06/09/1388  الی  07/09/1388
سطح: حرفه ای
طول مسیر دوچرخه سواری:  120 کیلومتر
عکسها: مهدی سلطانی - حمید رضا رحیمی

                                                                                                                    
تور دوچرخه سواری روستای مصر

لحظه ای از یک سفر
تور دوچرخه سواری روستای مصر

 قلعه انوشیروان تنها قلعه مسکونی ایران
تور دوچرخه سواری روستای مصر

قلعه انوشیروان تنها قلعه مسکونی ایران
تور دوچرخه سواری روستای مصر

جندق از فراز قلعه انوشیروان
تور دوچرخه سواری روستای مصر

در مسیر روستای مصر
تور دوچرخه سواری روستای مصر

ورود ممنوع
تور دوچرخه سواری روستای مصر

در مسیر روستای مصر
تور دوچرخه سواری روستای مصر

سکوت مسطح
تور دوچرخه سواری روستای مصر

معماری کویری (روستای مصر)
تور دوچرخه سواری روستای مصر

انبوه درختچه های گز (اطراف مصر)

تور دوچرخه سواری روستای مصر

نخل خمیده (امیرآباد)
تور دوچرخه سواری روستای مصر

در جست و جوی مصر
تور دوچرخه سواری روستای مصر

آتشونی (شب نشینی دور آتش)
تور دوچرخه سواری روستای مصر

غروب پائیزی در کویر
تور دوچرخه سواری روستای مصر

چای آتشی
تور دوچرخه سواری روستای مصر

کمپ کویری
تور دوچرخه سواری روستای مصر

دوچرخه سواری به طرف شهر خور
تور دوچرخه سواری روستای مصر

جاده کویری مصر به خور
تور دوچرخه سواری روستای مصر

انسان ، طبیعت
تور دوچرخه سواری روستای مصر

طلوع رنگها
تور دوچرخه سواری روستای مصر

تپه های ماسه بادی
تور دوچرخه سواری روستای مصر

گذر از عمق کویر
تور دوچرخه سواری روستای مصر

 دوچرخه سواری به طرف شهر خور
تور دوچرخه سواری روستای مصر

مسیر زیبای مصر به خور
تور دوچرخه سواری روستای مصر

همسفران اسپادانا
تور دوچرخه سواری روستای مصر

لذت درک طبیعت
تور دوچرخه سواری روستای مصر

هیجان فرود بر ماسه ها
تور دوچرخه سواری روستای مصر

تپه های ماسه بادی
تور دوچرخه سواری روستای مصر

معماری کویری (روستای فرخی)
تور دوچرخه سواری روستای مصر

راه بی پایان
تور دوچرخه سواری روستای مصر

خطر دیدن شتر
تور دوچرخه سواری روستای مصر

دوچرخه سواری به طرف شهر خور
     
تور دوچرخه سواری روستای مصر

نخلستان های روستای فرخی