تور دوچرخه سواری
مکان: استان اصفهان،روستای محمدآباد جرقویه
زمان: 07/12/1388
سطح: متوسط
طول مسیر دوچرخه سواری: 60 کیلومتر
عکسها: مازیار رئیسی

                                                                                                                    
تور دوچرخه سواری محمدآباد

در مسیر محمدآباد
تور دوچرخه سواری محمدآباد

زمین های کشاورزی
تور دوچرخه سواری محمدآباد

در مسیر محمدآباد
تور دوچرخه سواری محمدآباد

در مسیر محمدآباد
   
تور دوچرخه سواری محمدآباد

در مسیر محمدآباد
تور دوچرخه سواری محمدآباد