تور دوچرخه سواری
با همکاری باشگاه ورزشهای کوهستانی راسخ
مکان: استان اصفهان،شهرستان شهرضا،منطقه میان دوکوه
زمان: 09/11/1388
سطح: حرفه ای
طول مسیر دوچرخه سواری: 100 کیلومتر
عکسها: محسن عموشاهی ، مازیار رئیسی ، جمال گوهریان

                                                                                                                    
تور دوچرخه سواری شهرضا

نمایی از منطقه میان دوکوه
تور دوچرخه سواری شهرضا

نمایی از منطقه میان دوکوه
تور دوچرخه سواری شهرضا

آماده کردن دوچرخه ها - شروع برنامه
تور دوچرخه سواری شهرضا

آماده کردن دوچرخه ها - شروع برنامه
تور دوچرخه سواری شهرضا

دوچرخه سواری در منطقه میان دوکوه
تور دوچرخه سواری شهرضا

دوچرخه سواری در منطقه میان دوکوه
تور دوچرخه سواری شهرضا

دوچرخه سواری در منطقه میان دوکوه
تور دوچرخه سواری شهرضا

نمایی از منطقه میان دوکوه
تور دوچرخه سواری شهرضا

دوچرخه سواری در منطقه میان دوکوه
تور دوچرخه سواری شهرضا

طبیعت زمستانی منطقه
تور دوچرخه سواری شهرضا

دوچرخه سواری در منطقه میان دوکوه
تور دوچرخه سواری شهرضا

عبور از طبیعت
تور دوچرخه سواری شهرضا

عکس دسته جمعی دوچرخه سواران
تور دوچرخه سواری شهرضا

چاه چقطع - استراحت و صبحانه
تور دوچرخه سواری شهرضا

چاه چقطع - استراحت و صبحانه
تور دوچرخه سواری شهرضا

عبور از طبیعت
تور دوچرخه سواری شهرضا

سفر با دوچرخه به عمق طبیعت
تور دوچرخه سواری شهرضا

عبور دوچرخه سواران از میانه راه
تور دوچرخه سواری شهرضا

عبور دوچرخه سواران از میانه راه
تور دوچرخه سواری شهرضا

عبور دوچرخه سواران از میانه راه
تور دوچرخه سواری شهرضا

طبیعت منطقه میان دوکوه
تور دوچرخه سواری شهرضا

حرکت دوچرخه سواران در سربالایی
تور دوچرخه سواری شهرضا

سفر با دوچرخه به عمق طبیعت
تور دوچرخه سواری شهرضا

سفر با دوچرخه به عمق طبیعت
تور دوچرخه سواری شهرضا

حمایت جمعیت هلال احمر
تور دوچرخه سواری شهرضا

در تکاپوی عبور
تور دوچرخه سواری شهرضا

در تکاپوی عبور
تور دوچرخه سواری شهرضا

ثبت یک خاطره
تور دوچرخه سواری شهرضا

حرکت دوچرخه سواران در انتهای مسیر
تور دوچرخه سواری شهرضا

حرکت دوچرخه سواران در انتهای مسیر
تور دوچرخه سواری شهرضا

طبیعت زیبای منطقه میان دوکوه
تور دوچرخه سواری شهرضا

عبور از طبیعت
   
تور دوچرخه سواری شهرضا

گردهمایی بزرگ دوچرخه سواران
تور دوچرخه سواری شهرضا

حرکت دوچرخه سواران در انتهای مسیر