کوه پیمایی و پاکسازی کوهستان
مکان: اصفهان ، پارک کوهستانی صفه
زمان: 28/12/1388
عکسها: محسن عموشاهی

                                                                                                                    
کوهپیمایی و پاکسازی کوهستان

تحرک رمز سلامتی
کوهپیمایی و پاکسازی کوهستان

کوه پیمایی در کوه صفه
کوهپیمایی و پاکسازی کوهستان

چشمه پاچنار
کوهپیمایی و پاکسازی کوهستان

چشمه پاچنار
کوهپیمایی و پاکسازی کوهستان
کوهپیمایی و پاکسازی کوهستان

کوه پیمایی در کوه صفه
کوهپیمایی و پاکسازی کوهستان

پاکسازی کوهستان
کوهپیمایی و پاکسازی کوهستان

پاکسازی کوهستان
کوهپیمایی و پاکسازی کوهستان

دوستداران طبیعت
کوهپیمایی و پاکسازی کوهستان

دوستداران طبیعت
کوهپیمایی و پاکسازی کوهستان

کوه پیمایی در کوه صفه
کوهپیمایی و پاکسازی کوهستان

پاکسازی کوهستان