برنامه دوچرخه سواری (خارج از تقویم)
مکان: استان اردبیل،دریاچه نئور
استان گیلان،شهرستان تالش،سوباتان
زمان: 13/03/1389 الی 15/03/1389
سطح: حرفه ای
طول مسیر دوچرخه سواری:  120 کیلومتر
عکسها: مهدی سلطانی،حمید رضا رحیمی

                                                                                                                    
برنامه دوچرخه سواری اردبیل

به سمت دریاچه نئور
برنامه دوچرخه سواری اردبیل

رقص طبیعت
برنامه دوچرخه سواری اردبیل

اردبیل - دریاچه شورابیل
برنامه دوچرخه سواری اردبیل

اردبیل - دریاچه شورابیل
برنامه دوچرخه سواری اردبیل

نمایی از دریاچه نئور
برنامه دوچرخه سواری اردبیل

دریاچه نئور
برنامه دوچرخه سواری اردبیل

دوچرخه سواری در اطراف دریاچه نئور
برنامه دوچرخه سواری اردبیل

دریاچه نئور
برنامه دوچرخه سواری اردبیل

دشت های رنگی-به طرف سوباتان
برنامه دوچرخه سواری اردبیل

تضاد در طبیعت
برنامه دوچرخه سواری اردبیل

دوچرخه سواری به طرف سوباتان
برنامه دوچرخه سواری اردبیل

دوچرخه سواری به طرف ارتفاعات تالش
برنامه دوچرخه سواری اردبیل

به طرف ییلاق سوباتان
برنامه دوچرخه سواری اردبیل

طبیعت بهاری در ارتفاع 3000 متری
برنامه دوچرخه سواری اردبیل

 به طرف ارتفاعات سوباتان
برنامه دوچرخه سواری اردبیل

عشایر - زندگی در قلب طبیعت
برنامه دوچرخه سواری اردبیل

زندگی در قلب طبیعت-ارتفاعات تالش
برنامه دوچرخه سواری اردبیل

چرای دام- ارتفاعات سوباتان
برنامه دوچرخه سواری اردبیل

چرای دام- ارتفاعات سوباتان
برنامه دوچرخه سواری اردبیل

بهار از نزدیک
برنامه دوچرخه سواری اردبیل

سوباتان
برنامه دوچرخه سواری اردبیل

روستای توریستی سوباتان
برنامه دوچرخه سواری اردبیل

یک شب در ییلاق سوباتان
برنامه دوچرخه سواری اردبیل

زندگی در قلب طبیعت-ارتفاعات تالش
برنامه دوچرخه سواری اردبیل

لذت درک طبیعت
برنامه دوچرخه سواری اردبیل

روستای توریستی سوباتان
برنامه دوچرخه سواری اردبیل

حرکت از کوچه های روستا با دوچرخه
برنامه دوچرخه سواری اردبیل

خانه های روستایی - سوباتان
برنامه دوچرخه سواری اردبیل

عبور از جنگل های تالش با دوچرخه
برنامه دوچرخه سواری اردبیل

دوچرخه سواری به سمت هشتپر
برنامه دوچرخه سواری اردبیل

ایران زیبای ما
برنامه دوچرخه سواری اردبیل

طبیعت اطراف سوباتان
برنامه دوچرخه سواری اردبیل

فرود به سمت هشتپر-ارتفاعات تالش
برنامه دوچرخه سواری اردبیل

بهار از نزدیک
برنامه دوچرخه سواری اردبیل

عبور از جنگل های تالش با دوچرخه
برنامه دوچرخه سواری اردبیل

دوچرخه سواری به سمت هشتپر