تور دوچرخه سواری
مکان: استان چهارمحال و بختیاری،شهرتان بروجن،بلداجی
تلاب چغاخور
زمان: 16/07/1389
سطح: متوسط
طول مسیر دوچرخه سواری:  47 کیلومتر
عکسها: مجید روحانی، حمید رضا رحیمی

                                                                                                                    
تور دوچرخه سواری بروجن-تالاب چغاخور

دوچرخه سواری به طرف تالاب چغاجور
تور دوچرخه سواری بروجن-تالاب چغاخور

دوچرخه سواری به طرف بلداجی
تور دوچرخه سواری بروجن-تالاب چغاخور

دوچرخه سواری به طرف بلداجی
تور دوچرخه سواری بروجن-تالاب چغاخور

دوچرخه سواری به طرف بلداجی
تور دوچرخه سواری بروجن-تالاب چغاخور

تالاب بین المللی چغاخور
تور دوچرخه سواری بروجن-تالاب چغاخور

دوچرخه سواری در اطراف تالاب
تور دوچرخه سواری بروجن-تالاب چغاخور

تالاب بین المللی چغاخور
تور دوچرخه سواری بروجن-تالاب چغاخور

حرکت در اطراف تالاب
تور دوچرخه سواری بروجن-تالاب چغاخور

مناطق طراف تالاب چغاخور
تور دوچرخه سواری بروجن-تالاب چغاخور

دوچرخه سواری در مسیر برگشت
تور دوچرخه سواری بروجن-تالاب چغاخور

مناطق اطراف تالاب چغاخور
تور دوچرخه سواری بروجن-تالاب چغاخور

طبیعت یک هدیه است
 
تور دوچرخه سواری بروجن-تالاب چغاخور

غروب طلایی
تور دوچرخه سواری بروجن-تالاب چغاخور

زمین های کشاورزی - اطراف تالاب
تور دوچرخه سواری بروجن-تالاب چغاخور

دوچرخه سواری در مسیر برگشت