تور دوچرخه سواری
مکان: استان اصفهان،شهرستان اردستان،زواره،کویر دق سرخ
زمان: 14/08/1389
سطح: متوسط
طول مسیر دوچرخه سواری:  40 کیلومتر
عکسها: حمید رضا رحیمی،مجید روحانی،راضیه فارسی

                                                                                                                    
تور دوچرخه سواری کویر دق سرخ

دوچرخه سواری به سمت کویر
تور دوچرخه سواری کویر دق سرخ

دوچرخه سواری به سمت کویر
تور دوچرخه سواری کویر دق سرخ

نرمش قبل از دوچرخه سواری
تور دوچرخه سواری کویر دق سرخ

نرمش قبل از دوچرخه سواری
تور دوچرخه سواری کویر دق سرخ

ورود به حاشیه دریاچه نمک
تور دوچرخه سواری کویر دق سرخ

دوچرخه سواری به طرف کویر دق سرخ
تور دوچرخه سواری کویر دق سرخ

حاشیه کویر دق سرخ
تور دوچرخه سواری کویر دق سرخ

ابتدای کویر - درختچه های گز
تور دوچرخه سواری کویر دق سرخ

زمین های پفکی - کویر دق سرخ
تور دوچرخه سواری کویر دق سرخ

دوچرخه سواری در حاشیه دریاچه نمک
تور دوچرخه سواری کویر دق سرخ

دوچرخه سواری در حاشیه دریاچه نمک
تور دوچرخه سواری کویر دق سرخ

 حاشیه دریاچه نمک
تور دوچرخه سواری کویر دق سرخ

کویر دق سرخ
تور دوچرخه سواری کویر دق سرخ

با دوچرخه به سوی عمق کویر
تور دوچرخه سواری کویر دق سرخ

سراب
تور دوچرخه سواری کویر دق سرخ

با دوچرخه به سوی عمق کویر
تور دوچرخه سواری کویر دق سرخ

تپه های ماسه ای - کویر دق سرخ
تور دوچرخه سواری کویر دق سرخ

انسان ، طبیعت
تور دوچرخه سواری کویر دق سرخ

استراحت نیم روز - کویر دق سرخ
تور دوچرخه سواری کویر دق سرخ

دوچرخه سواری در کویر دق سرخ
تور دوچرخه سواری کویر دق سرخ

کویر و زیباییهایش

تور دوچرخه سواری کویر دق سرخ

همسو با طبیعت
تور دوچرخه سواری کویر دق سرخ

استراحت نیم روز - کویر دق سرخ
تور دوچرخه سواری کویر دق سرخ

تجربه ای متفاوت - کویر دق سرخ
تور دوچرخه سواری کویر دق سرخ

کویر و دریاچه نمک دق سرخ
تور دوچرخه سواری کویر دق سرخ

دوچرخه سواری درمسیر بازگشت
تور دوچرخه سواری کویر دق سرخ

سراب
تور دوچرخه سواری کویر دق سرخ

همسفران اسپادانا
 
تور دوچرخه سواری کویر دق سرخ

غروب غریب
تور دوچرخه سواری کویر دق سرخ

نمایی از منطقه کویری زواره
تور دوچرخه سواری کویر دق سرخ

دوچرخه سواری در کویر دق سرخ