برنامه دوچرخه سواری و درختکاری
با همکاری ستاد ساماندهی پارک جنگلی ناژوان
مکان: استان اصفهان،شهر اصفهان،پارک جنگلی ناژوان
زمان: 20/12/1389
عکسها: حمیدرضا رحیمی

                                                                                                                    
برنامه درختکاری

درختکاری در پارک جنگلی ناژوان
برنامه درختکاری

تجمع دوچرخه سواران در پارک ناژوان
برنامه درختکاری

دوچرخه سواری در هوای مه آلود
برنامه درختکاری

دوچرخه سواری در هوای مه آلود
برنامه درختکاری

کاشت نهال توسط اعضاء انجمن
برنامه درختکاری

کاشت نهال توسط دوستداران طبیعت
برنامه درختکاری

درختکاری در پارک جنگلی ناژوان
برنامه درختکاری

درختکاری در پارک جنگلی ناژوان
برنامه درختکاری

کاشت نهال توسط اعضاء انجمن
برنامه درختکاری

کاشت نهال توسط دوستداران طبیعت
برنامه درختکاری

کاشت نهال توسط دوستداران طبیعت
کاشت نهال توسط اعضاء انجمن
برنامه درختکاری

طبیعت دوستان
برنامه درختکاری

کاشت نهال توسط اعضاء انجمن
برنامه درختکاری

درختکاری در پارک جنگلی ناژوان
برنامه درختکاری

کاشت نهال توسط اعضاء انجمن