دومین نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهای سازمانهای مردم نهاد استان اصفهان
مکان: اصفهان ، پل تاریخی شهرستان،محل دائمی نمایشگاه ها
زمان: 04/08/1389 الی 06/08/1389
عکسها: مهدی سلطانی

                                                                                                                    
نمایشگاه سازمانهای مردم نهاد

بازدید مسئولان از غرفه
نمایشگاه سازمانهای مردم نهاد

نمای غرفه انجمن
نمایشگاه سازمانهای مردم نهاد

نمای غرفه انجمن
نمایشگاه سازمانهای مردم نهاد

غرفه انجمن در نمایشگاه
لوح سپاس
نمایشگاه سازمانهای مردم نهاد

دریافت لوح سپاس
نمایشگاه سازمانهای مردم نهاد

بازدید از غرفه انجمن
نمایشگاه سازمانهای مردم نهاد

بازدید از غرفه انجمن
     
نمایشگاه سازمانهای مردم نهاد
پوسترهای نمایشگاه