تور دوچرخه سواری
مکان: استان اصفهان،شهرستان کاشان،بخش نیاسر
زمان: 17/02/1389
سطح: متوسط
طول مسیر دوچرخه سواری:  30 کیلومتر
عکسها: محمد رضا گازر ، فاطمه باقری

                                                                                                                    
تور دوچرخه سواری کاشان-نیاسر

نیاسر - باغ های گل رز
تور دوچرخه سواری کاشان-نیاسر

لذت درک رنگ ها
تور دوچرخه سواری کاشان-نیاسر

صبحانه - باغ های گل رز نیاسر
تور دوچرخه سواری کاشان-نیاسر

طلوع خورشید
تور دوچرخه سواری کاشان-نیاسر

طبیعت اطراف نیاسر
تور دوچرخه سواری کاشان-نیاسر

کوچه های نیاسر
تور دوچرخه سواری کاشان-نیاسر

عبور از باغ های میوه - نیاسر
تور دوچرخه سواری کاشان-نیاسر

همسفران اسپادانا
تور دوچرخه سواری کاشان-نیاسر

نیاسر - اردیبهشت ماه
تور دوچرخه سواری کاشان-نیاسر

آبشار نیاسر
تور دوچرخه سواری کاشان-نیاسر

کارگاه گلاب گیری - نیاسر
تور دوچرخه سواری کاشان-نیاسر

کارگاه گلاب گیری - نیاسر
تور دوچرخه سواری کاشان-نیاسر

پیست دوچرخه سواری کاشان
تور دوچرخه سواری کاشان-نیاسر

دوچرخه سواری به طرف کاشان
تور دوچرخه سواری کاشان-نیاسر

دوچرخه سواری به طرف کاشان
تور دوچرخه سواری کاشان-نیاسر

دوچرخه سواری به طرف کاشان
تور دوچرخه سواری کاشان-نیاسر

پیست دوچرخه سواری کاشان
تور دوچرخه سواری کاشان-نیاسر

پیست دوچرخه سواری کاشان
تور دوچرخه سواری کاشان-نیاسر

پیست دوچرخه سواری کاشان
تور دوچرخه سواری کاشان-نیاسر

پیست دوچرخه سواری کاشان
تور دوچرخه سواری کاشان-نیاسر

تپه های تاریخی سیلک - کاشان
تور دوچرخه سواری کاشان-نیاسر

تپه های تاریخی سیلک - کاشان
تور دوچرخه سواری کاشان-نیاسر

سیلک
تور دوچرخه سواری کاشان-نیاسر

تحرک رمز سلامتی
تور دوچرخه سواری کاشان-نیاسر

دید مثبت
تور دوچرخه سواری کاشان-نیاسر

تپه های تاریخی سیلک - کاشان
تور دوچرخه سواری کاشان-نیاسر

اسکلت 5500 ساله - سیلک
تور دوچرخه سواری کاشان-نیاسر

تپه های تاریخی سیلک - کاشان
   
تور دوچرخه سواری کاشان-نیاسر

ابزارهای سنگی - تپه های سیلک
تور دوچرخه سواری کاشان-نیاسر

سفالهای عصر آهن - سیلک