تور دوچرخه سواری
مکان:استان اصفهان ، شهرستان خور، جندق به خور
روستای مصر ، روستای فرحزاد
زمان: 25/09/1389 الی 26/09/1389
سطح: حرفه ای
طول مسیر دوچرخه سواری:  120 کیلومتر
عکسها: مجید روحانی،ناعمه نادری
مهدی سلطانی،حمید رضا رحیمی، اشکان آل داود

تور دوچرخه سواری کویر مصر-خور به جندق

دوچرخه سواری به طرف روستای مصر
تور دوچرخه سواری کویر مصر-خور به جندق

دوچرخه سواری به طرف روستای مصر
تور دوچرخه سواری کویر مصر-خور به جندق

جاده جندق به روستای مصر
تور دوچرخه سواری کویر مصر-خور به جندق

روز اول (نرمش قبل از رکاب زدن)
تور دوچرخه سواری کویر مصر-خور به جندق

دوچرخه سواری به طرف روستای مصر
تور دوچرخه سواری کویر مصر-خور به جندق

مزارع امیرآباد
تور دوچرخه سواری کویر مصر-خور به جندق

دوچرخه سواری به طرف روستای مصر
تور دوچرخه سواری کویر مصر-خور به جندق

جاده کویری جندق به مصر
تور دوچرخه سواری کویر مصر-خور به جندق

نمایی از طبیعت زیبای کویر
تور دوچرخه سواری کویر مصر-خور به جندق

دوستی سایه ها
تور دوچرخه سواری کویر مصر-خور به جندق

نخل های مرده-روستای فرحزاد
تور دوچرخه سواری کویر مصر-خور به جندق

روستای توریستی مصر
تور دوچرخه سواری کویر مصر-خور به جندق

تپه های ماسه بادی
تور دوچرخه سواری کویر مصر-خور به جندق

مزارع سرسبز فرحزاد در میان کویر
تور دوچرخه سواری کویر مصر-خور به جندق

اشکال زیبای ماسه ها-کویر فرحزاد
تور دوچرخه سواری کویر مصر-خور به جندق

تپه های ماسه بادی-کویر مصر  و فرحزاد
تور دوچرخه سواری کویر مصر-خور به جندق

مناطق کویری اطراف روستای مصر
تور دوچرخه سواری کویر مصر-خور به جندق

کاروان شتر (روستای مصر)
تور دوچرخه سواری کویر مصر-خور به جندق

حیات سوزان در کویر
تور دوچرخه سواری کویر مصر-خور به جندق

ماسه های بادی کویر مصر
تور دوچرخه سواری کویر مصر-خور به جندق

تپه ماسه های بادی
تور دوچرخه سواری کویر مصر-خور به جندق

لذت لمس طبیعت
تور دوچرخه سواری کویر مصر-خور به جندق

ماسه های بادی کویر مصر
تور دوچرخه سواری کویر مصر-خور به جندق

مجاورت مزارع با تپه های ماسه ای
تور دوچرخه سواری کویر مصر-خور به جندق
تور دوچرخه سواری کویر مصر-خور به جندق

غروب پاییزی
تور دوچرخه سواری کویر مصر-خور به جندق

لحظه ای از زندگی
تور دوچرخه سواری کویر مصر-خور به جندق

قاب طبیعت
تور دوچرخه سواری کویر مصر-خور به جندق

شبی در طبیعت کویر
تور دوچرخه سواری کویر مصر-خور به جندق

هاله نورانی
تور دوچرخه سواری کویر مصر-خور به جندق

آتشونی
تور دوچرخه سواری کویر مصر-خور به جندق

کمپ کویری
تور دوچرخه سواری کویر مصر-خور به جندق

ثبت یک خاطره
تور دوچرخه سواری کویر مصر-خور به جندق

دوچرخه سواری به طرف شهر خور
تور دوچرخه سواری کویر مصر-خور به جندق

آب انبار بین مسیر
تور دوچرخه سواری کویر مصر-خور به جندق

جاده کویری مصر به خور