تور دوچرخه سواری
مکان: استان اصفهان،شهرستان شهرضا،منطقه قابچی
زمان: 29/11/1389
سطح: متوسط
طول مسیر دوچرخه سواری:  70 کیلومتر
عکسها: مجید روحانی- ناعمه نادری

                                                                                                                    
تور دوچرخه سواری شهرضا

دوچرخه سواری در منطقه قابچی
تور دوچرخه سواری شهرضا

دوچرخه سواری در منطقه قابچی
تور دوچرخه سواری شهرضا

دوچرخه سواری در منطقه قابچی
تور دوچرخه سواری شهرضا

نرمش قبل از دوچرخه سواری
تور دوچرخه سواری شهرضا

تحرک رمز سلامتی
تور دوچرخه سواری شهرضا

استراحت نیم روز
تور دوچرخه سواری شهرضا

انعکاس
تور دوچرخه سواری شهرضا

طبیعت منطقه
تور دوچرخه سواری شهرضا

طبیعت منطقه قابچی
تور دوچرخه سواری شهرضا

دوچرخه سواری در منطقه قابچی
تور دوچرخه سواری شهرضا

طبیعت زیبای منطقه
تور دوچرخه سواری شهرضا

دوچرخه سواری در منطقه قابچی
 
تور دوچرخه سواری شهرضا

طبیعت منطقه قابچی
تور دوچرخه سواری شهرضا

دوچرخه سواری در منطقه قابچی
تور دوچرخه سواری شهرضا

استراحت نیم روز