کوه پیمایی و گردهمایی
مکان: اصفهان ، پارک کوهستانی صفه
زمان: 24/10/1389
عکسها: مجید روحانی

                                                                                                                    
برنامه کوهپیمایی کوه صفه

کوه صفه
برنامه کوهپیمایی کوه صفه

کوه پیمایی در کوه صفه
برنامه کوهپیمایی کوه صفه

کوه صفه
برنامه کوهپیمایی کوه صفه

افراد شرکت کننده
اصفهان آلوده
برنامه کوهپیمایی کوه صفه
برنامه کوهپیمایی کوه صفه

طبیعت از نزدیک
برنامه کوهپیمایی کوه صفه

کوهپیمایی