کوه پیمایی و پاکسازی کوهستان
مکان: اصفهان ، پارک کوهستانی صفه
زمان: 27/12/1389
عکسها: علی رضایی ، شهاب ملاافضل

                                                                                                                    
برنامه پاکسازی کوهستان

کوهپیمایی در کوه صفه
برنامه پاکسازی کوهستان

پاکسازی کوهستان
برنامه پاکسازی کوهستان

پاکسازی کوهستان
برنامه پاکسازی کوهستان

کوهپیمایی در کوه صفه
برنامه پاکسازی کوهستان

پاکسازی طبیعت
برنامه پاکسازی کوهستان

پاکسازی طبیعت
برنامه پاکسازی کوهستان

تحرک رمز سلامتی
برنامه پاکسازی کوهستان
برنامه پاکسازی کوهستان

دوستداران طبیعت
برنامه پاکسازی کوهستان

کوهپیمایی در کوه صفه
برنامه پاکسازی کوهستان

آگامای صخره ای  (agama)
برنامه پاکسازی کوهستان

پاکسازی طبیعت