تور دوچرخه سواری
مکان: استان اصفهان،شهرستان برخوار و میمه،روستای سُه
زمان: 15/05/1389
سطح: متوسط
طول مسیر دوچرخه سواری:  55 کیلومتر
عکسها: مجید روحانی

                                                                                                                    
تور دوچرخه سواری روستای سُه

مناطق اطراف روستای سُه
تور دوچرخه سواری روستای سُه

تحرک رمز سلامتی
تور دوچرخه سواری روستای سُه

نرمش قبل از دوچرخه سواری
تور دوچرخه سواری روستای سُه

هنر طبیعت
تور دوچرخه سواری روستای سُه

طبیعت زیبای ارتفاعات کرکس
تور دوچرخه سواری روستای سُه

دوچرخه سواری به طرف روستا
تور دوچرخه سواری روستای سُه

ورزش برای همه
تور دوچرخه سواری روستای سُه

حرکت دوچرخه سواران به طرف سُه
تور دوچرخه سواری روستای سُه

زمینهای کشاورزی، اطراف سُه
تور دوچرخه سواری روستای سُه

دوچرخه سواری در طبیعت
تور دوچرخه سواری روستای سُه

غلبه بر جاذبه
تور دوچرخه سواری روستای سُه

دوچرخه سواری به طرف روستا
تور دوچرخه سواری روستای سُه

لذت درک رنگ ها
تور دوچرخه سواری روستای سُه

طبیعت از نزدیک
تور دوچرخه سواری روستای سُه

رکاب زدن در جاده خاکی
تور دوچرخه سواری روستای سُه

تابلویی از طبیعت
تور دوچرخه سواری روستای سُه

مناطق اطراف روستا
تور دوچرخه سواری روستای سُه

همسفران اسپادانا
تور دوچرخه سواری روستای سُه

کاروانسرای روستای سُه
تور دوچرخه سواری روستای سُه

دوچرخه دوست طبیعت
تور دوچرخه سواری روستای سُه

دوچرخه سواری در کوچه های روستا
تور دوچرخه سواری روستای سُه

زمان در گذر است
تور دوچرخه سواری روستای سُه

طبیعت از نزدیک
تور دوچرخه سواری روستای سُه

استراحت نیمروز
تور دوچرخه سواری روستای سُه

هنر طبیعت
تور دوچرخه سواری روستای سُه

زمین در تصرف انسان
تور دوچرخه سواری روستای سُه

دوچرخه سواری در مسیر بازگشت
تور دوچرخه سواری روستای سُه

دوچرخه سواری در مسیر بازگشت
     
تور دوچرخه سواری روستای سُه

حمل دوچرخه ها