تور دوچرخه سواری
مکان: استان اصفهان،شهرستان ورزنه،باتلاق گاوخونی
زمان: 13/12/1389
سطح: متوسط
طول مسیر دوچرخه سواری:  65 کیلومتر
عکسها: حمید رضا رحیمی - مهدی سلطانی

                                                                                                                    
تور دوچرخه سواری ورزنه

زنان سفید پوش ورزنه
تور دوچرخه سواری ورزنه

عبور از پل ورزنه
تور دوچرخه سواری ورزنه

آخرین پل زاینده رود
تور دوچرخه سواری ورزنه

نرمش قبل از دوچرخه سواری
تور دوچرخه سواری ورزنه

دوچرخه سواری به طرف باتلاق گاوخونی
تور دوچرخه سواری ورزنه

دوچرخه سواری به طرف باتلاق گاوخونی
تور دوچرخه سواری ورزنه

دوچرخه سواری به طرف باتلاق گاوخونی
تور دوچرخه سواری ورزنه

دوچرخه سواری در جاده باتلاق
تور دوچرخه سواری ورزنه

راهنمای باتلاق گاوخونی
تور دوچرخه سواری ورزنه

سیاه کوه (کوه اتشفشانی)
تور دوچرخه سواری ورزنه

دوچرخه سواری به طرف باتلاق گاوخونی
تور دوچرخه سواری ورزنه

لذت درک رنگ ها
تور دوچرخه سواری ورزنه

نمایی از تالاب گاوخونی
تور دوچرخه سواری ورزنه

پیاده روی در تالاب گاوخونی
تور دوچرخه سواری ورزنه

آخرین موج های زاینده رود
تور دوچرخه سواری ورزنه

زاینده رود در آخر مسیر
تور دوچرخه سواری ورزنه

تپه ماسه های بادی ورزنه
تور دوچرخه سواری ورزنه

تپه ماسه های بادی ورزنه
تور دوچرخه سواری ورزنه

همسفران اسپادانا
تور دوچرخه سواری ورزنه

زاینده رود در باتلاق گاوخونی
   
اولين گاو چاه احيا شده در ايران
تور دوچرخه سواری ورزنه

اولين گاو چاه احيا شده در ايران