تور دوچرخه سواری
مکان: استان یزد- شهر عقدا
زمان:  19/08/1390 الی 20/08/1390
سطح: متوسط
طول مسیر دوچرخه سواری:  50 کیلومتر
عکسها: حمید رضا رحیمی- مجید روحانی- ناعمه نادری
امین کریمیان- رعنا جباری

                                                                                                                    
تور دوچرخه سواری عقدا-یزد

بادگیرها
تور دوچرخه سواری عقدا-یزد

دوچرخه سواری در بافت تاریخی عقدا
تور دوچرخه سواری عقدا-یزد

خانه های سنتی عقدا

تور دوچرخه سواری عقدا-یزد

دوچرخه سواری در بافت تاریخی عقدا

تور دوچرخه سواری عقدا-یزد

پنجره ای از تاریخ
تور دوچرخه سواری عقدا-یزد

دروازه بزرگ عقدا
تور دوچرخه سواری عقدا-یزد

برج خواجه نعمت (عقدا)
تور دوچرخه سواری عقدا-یزد

گذر زمان
تور دوچرخه سواری عقدا-یزد

هتل سنتی خالو میرزا (عقدا)
تور دوچرخه سواری عقدا-یزد

بافت تاریخی عقدا
تور دوچرخه سواری عقدا-یزد
تور دوچرخه سواری عقدا-یزد

ایران زیبای ما (معماری ایرانی)
تور دوچرخه سواری عقدا-یزد

سوغات عقدا (انار)
تور دوچرخه سواری عقدا-یزد

کوچه باغ های انار عقدا
تور دوچرخه سواری عقدا-یزد

آب انبار (عقدا)
تور دوچرخه سواری عقدا-یزد
تور دوچرخه سواری عقدا-یزد

تحرک رمز سلامتی
تور دوچرخه سواری عقدا-یزد

دوچرخه سواری به طرف پارس بانو

تور دوچرخه سواری عقدا-یزد

دوستداران طبیعت
تور دوچرخه سواری عقدا-یزد

کوچه باغ های پرخاطره عقدا
تور دوچرخه سواری عقدا-یزد

دوچرخه سواری در مسیر برگشت
تور دوچرخه سواری عقدا-یزد

زیارتگاه زرتشتیان (پارس بانو)
تور دوچرخه سواری عقدا-یزد

زیارتگاه زرتشتیان (پارس بانو)
تور دوچرخه سواری عقدا-یزد

دوچرخه سواری در طبیعت بیابانی
   
تور دوچرخه سواری عقدا-یزد

زندگی در زمین
تور دوچرخه سواری عقدا-یزد

همسفران اسپادانا