تور دوچرخه سواری
با همکاری انجمن میراث بانان زنده رود باغ بادران
مکان: استان اصفهان،شهرستان باغ بادران
زمان:  09/02/1390
سطح: متوسط
طول مسیر دوچرخه سواری:  50 کیلومتر
عکسها: حمید رضا رحیمی ، مهدی سلطانی

                                                                                                                    
تور دوچرخه سواری باغ بادران

تحرک رمز سلامتی
تور دوچرخه سواری باغ بادران

دوچرخه سواری به طرف باغ بادران
تور دوچرخه سواری باغ بادران

شروع برنامه دوچرخه سواری

تور دوچرخه سواری باغ بادران

نرمش قبل از شروع برنامه

تور دوچرخه سواری باغ بادران

روستاهای بین مسیر
تور دوچرخه سواری باغ بادران

طی مسیر با دوچرخه
تور دوچرخه سواری باغ بادران

زندگی در کنار زاینده رود
تور دوچرخه سواری باغ بادران

دوچرخه سواری به طرف باغ بادران
تور دوچرخه سواری باغ بادران

تحرک رمز سلامتی
تور دوچرخه سواری باغ بادران

لذت درک رنگ ها
تور دوچرخه سواری باغ بادران

ورزش برای همه
تور دوچرخه سواری باغ بادران

استراحت بین مسیر دوچرخه سواری
تور دوچرخه سواری باغ بادران

عبور با دوچرخه از کوچه های روستا
تور دوچرخه سواری باغ بادران

دوچرخه سواری به طرف باغ بادران
تور دوچرخه سواری باغ بادران

همکاری انجمن میراث بانان زنده رود
تور دوچرخه سواری باغ بادران

دید مثبت
تور دوچرخه سواری باغ بادران

پازل
تور دوچرخه سواری باغ بادران
تور دوچرخه سواری باغ بادران

دوستداران طبیعت
تور دوچرخه سواری باغ بادران

زندگی جاریست
   
تور دوچرخه سواری باغ بادران

همسفران اسپادانا
تور دوچرخه سواری باغ بادران

دوچرخه سواری به طرف باغ بادران