تور دوچرخه سواری
مکان: استان اصفهان-شهرستان کاشان- برزک - قمصر
زمان:  15/07/1390
سطح: متوسط
طول مسیر دوچرخه سواری:  50 کیلومتر
عکسها: امین کریمیان - سپیده رمضانی - محسن پناهی

                                                                                                                    
توردوچرخه سواری برزک قمصر

دوچرخه سواری در جاده برزک
توردوچرخه سواری برزک قمصر

مسیر برزک به قمصر
توردوچرخه سواری برزک قمصر

منطقه حفاظت شده برزک-قمصر

توردوچرخه سواری برزک قمصر

دوچرخه سواری به طرف قمصر

توردوچرخه سواری برزک قمصر

چو مار روی تن کوه می خزد راهی
توردوچرخه سواری برزک قمصر

دوچرخه سواری به طرف قمصر
توردوچرخه سواری برزک قمصر

جاده پر پیچ و خم
توردوچرخه سواری برزک قمصر

همسفران اسپادانا
توردوچرخه سواری برزک قمصر

دوچرخه سواری به طرف قمصر
توردوچرخه سواری برزک قمصر

تحرک رمز سلامتی
توردوچرخه سواری برزک قمصر

طبیعت منطقه برزک به قمصر
توردوچرخه سواری برزک قمصر

دوچرخه سواری در جاده خاکی