برنامه دوچرخه سواری
مشترک با گروه دوچرخه سواری تیبا
مکان: استان اصفهان-شهر اصفهان-بازدید از سازمان بازیافت و تبدیل مواد زائد
زمان:  02/10/1390
سطح: متوسط
طول مسیر دوچرخه سواری:  35 کیلومتر
عکسها: حمید رضا رحیمی ، نازیلا مشکلانی

                                                                                                                    
برنامه دوچرخه سواری بازدید از سازمان بازیافت

دوچرخه سواری به طرف کارخانه بازیافت
برنامه دوچرخه سواری بازدید از سازمان بازیافت

حرکت با دوچرخه به سمت کارخانه
برنامه دوچرخه سواری بازدید از سازمان بازیافت

دوچرخه سواری در حاشیه زاینده رود

برنامه دوچرخه سواری بازدید از سازمان بازیافت

شروع برنامه - بوستان ملت

برنامه دوچرخه سواری بازدید از سازمان بازیافت

پذیرایی از دوچرخه سواران
برنامه دوچرخه سواری بازدید از سازمان بازیافت

سخنرانی مدیر کارخانه
برنامه دوچرخه سواری بازدید از سازمان بازیافت

سالن اجتماعات کارخانه
برنامه دوچرخه سواری بازدید از سازمان بازیافت

دوچرخه سواری به طرف کارخانه بازیافت
برنامه دوچرخه سواری بازدید از سازمان بازیافت

سالن تحویل زباله
برنامه دوچرخه سواری بازدید از سازمان بازیافت

همسفران اسپادانا و تیبا
برنامه دوچرخه سواری بازدید از سازمان بازیافت

بازدید ورزشکاران از درون کارخانه
برنامه دوچرخه سواری بازدید از سازمان بازیافت

معرفی کارخانه
برنامه دوچرخه سواری بازدید از سازمان بازیافت

زباله ها و پرندگان
برنامه دوچرخه سواری بازدید از سازمان بازیافت

دستگاه کمپرس زباله
برنامه دوچرخه سواری بازدید از سازمان بازیافت

قسمتی از سازمان بازیافت مواد زائد
برنامه دوچرخه سواری بازدید از سازمان بازیافت

بازدید دوچرخه سواران از درون کارخانه
برنامه دوچرخه سواری بازدید از سازمان بازیافت

دوچرخه سواری در مسیر بازگشت
برنامه دوچرخه سواری بازدید از سازمان بازیافت

دوستداران زمین سبز

برنامه دوچرخه سواری بازدید از سازمان بازیافت

جداسازی فلزات از زباله ها
برنامه دوچرخه سواری بازدید از سازمان بازیافت

آزمایشگاه کارخانه
برنامه دوچرخه سواری بازدید از سازمان بازیافت

دوچرخه سواری در مسیر بازگشت
برنامه دوچرخه سواری بازدید از سازمان بازیافت

دوچرخه سواری در مسیر بازگشت
برنامه دوچرخه سواری بازدید از سازمان بازیافت

دوچرخه سواری در مسیر بازگشت
برنامه دوچرخه سواری بازدید از سازمان بازیافت

تحرک رمز سلامتی
     
برنامه دوچرخه سواری بازدید از سازمان بازیافت

دوچرخه سواری در مسیر بازگشت