تور ترکیبی دوچرخه سواری و غارنوردی
مکان: استان مرکزی، شهرستان دلیجان روستای دوریدان ،غار دوریدان
زمان: 30/10/1390
سطح: متوسط
طول مسیر دوچرخه سواری:  40 کیلومتر
عکسها: رعنا جباری - شهاب ملاافضل

                                                                                                                    
تور دوچرخه سواری و غارنوردی دلیجان

دوچرخه سواری به طرف روستا
تور دوچرخه سواری و غارنوردی دلیجان

طبیعت زیبای منطقه
تور دوچرخه سواری و غارنوردی دلیجان

دوچرخه سواری در مسیر دوریدان
تور دوچرخه سواری و غارنوردی دلیجان

دوچرخه سواری در مسیر دوریدان
تور دوچرخه سواری و غارنوردی دلیجان

در جست و جوی غار دوریدان
تور دوچرخه سواری و غارنوردی دلیجان

همسفران اسپادانا
تور دوچرخه سواری و غارنوردی دلیجان

تحرک رمز سلامتی
تور دوچرخه سواری و غارنوردی دلیجان

دوستداران طبیعت
تور دوچرخه سواری و غارنوردی دلیجان

غار دوریدان
تور دوچرخه سواری و غارنوردی دلیجان

غار دوریدان
تور دوچرخه سواری و غارنوردی دلیجان

عار دوریدان
تور دوچرخه سواری و غارنوردی دلیجان

حرکت به سمت غار دوریدان
تور دوچرخه سواری و غارنوردی دلیجان

دوچرخه سواری در مسیر عار
تور دوچرخه سواری و غارنوردی دلیجان

کوه پیمایی در مسیر غار
تور دوچرخه سواری و غارنوردی دلیجان

غار دوریدان
تور دوچرخه سواری و غارنوردی دلیجان

استالاگميت و استالاگتيت
     
تور دوچرخه سواری و غارنوردی دلیجان

به سوی روشنایی