برنامه دوچرخه سواری و درختکاری
به مناسبت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری
با همکاری ستاد ساماندهی ناژوان
مکان: شهر اصفهان، پارک جنگلی ناژوان
زمان: 19/12/1390
عکسها: حمید رضا رحیمی - مهدی سلطانی

                                                                                                                    
برنامه درختکاری

درختکاری در پارک ناژوان
برنامه درختکاری

درختکاری
برنامه درختکاری

شروع برنامه در پارک ناژوان
برنامه درختکاری

دوچرخه سواری به طرف محل درختکاری
برنامه درختکاری
برنامه درختکاری

درختکاری در پارک ناژوان
برنامه درختکاری

آبیاری درختان کاشته شده
برنامه درختکاری

دوستداران طبیعت
برنامه درختکاری

درختکاری در پارک ناژوان
برنامه درختکاری

درختکاری در پارک ناژوان
برنامه درختکاری

درختکاری
برنامه درختکاری

درختکاری در پارک ناژوان
برنامه درختکاری

طبیعت دوستان
برنامه درختکاری

آبیاری درختان کاشته شده
برنامه درختکاری

درختکاری در پارک ناژوان
برنامه درختکاری

درختکاری در پارک ناژوان
     
برنامه درختکاری

همسفران اسپادانا