تور ترکیبی دوچرخه سواری و غارنوردی
مکان: استان قم ، روستای کهک ،غار کهک
زمان: 10/04/1390
سطح: متوسط
طول مسیر دوچرخه سواری:  30 کیلومتر
عکسها: رعنا جباری

                                                                                                                    
تور دوچرخه سواری غار کهک
تور دوچرخه سواری غار کهک

استالاگميت و استالاگتيت
تور دوچرخه سواری غار کهک
تور دوچرخه سواری غار کهک

غار کهک
تور دوچرخه سواری غار کهک

استالاگميت و استالاگتيت
تور دوچرخه سواری غار کهک

طبیعت از نزدیک
تور دوچرخه سواری غار کهک

حرکت در تالارهای غار
تور دوچرخه سواری غار کهک

ورود به غار
تور دوچرخه سواری غار کهک

غار کهک
تور دوچرخه سواری غار کهک

استالاگميت و استالاگتيت
تور دوچرخه سواری غار کهک

غار کهک
تور دوچرخه سواری غار کهک

جست وجو در زمین
   
تور دوچرخه سواری غار کهک

غار کهک
تور دوچرخه سواری غار کهک

استالاگميت و استالاگتيت