تور دوچرخه سواری
مکان: استان اصفهان، شهرستان داران، روستای کردعلیا
زمان: 07/05/1390
سطح: متوسط
طول مسیر دوچرخه سواری:  50 کیلومتر
عکسها: حمید رضا رحیمی

                                                                                                                    
تور دوچرخه سواری کردعلیا

همسفران اسپادانا
تور دوچرخه سواری کردعلیا

دوچرخه سواری به طرف کردعلیا
تور دوچرخه سواری کردعلیا

تحرک رمز سلامتی
تور دوچرخه سواری کردعلیا

نرمش قبل از دوچرخه سواری
تور دوچرخه سواری کردعلیا

دوچرخه سواری در منطقه دالان کوه
تور دوچرخه سواری کردعلیا

دوچرخه دوست طبیعت
تور دوچرخه سواری کردعلیا

دوچرخه سواری درطبیعت منطقه
تور دوچرخه سواری کردعلیا

طبیعت دالان کوه
تور دوچرخه سواری کردعلیا

دوچرخه سواری به طرف تیران
تور دوچرخه سواری کردعلیا

ارتفاعات دالان کوه
تور دوچرخه سواری کردعلیا

ورزش برای همه
تور دوچرخه سواری کردعلیا

دوچرخه سواری در طبیعت منطقه