تور دوچرخه سواری
مکان:استان مازندران (شهر بهشهر-دریاچه عباس آباد)
استان گلستان (شهر بندر ترکمن-جزیره آشوراده-شبه جزیره میانکاله)
زمان: 08/06/1390 الی 11/06/1390
سطح: حرفه ای
طول مسیر دوچرخه سواری:  120 کیلومتر
عکسها: امین کریمیان - حمید رضا رحیمی- اشکان آل داود
مجید روحانی -ناعمه نادری - محسن پناهی

تور دوچرخه سواری میانکاله-بهشهر

دوچرخه سواری به طرف بهشهر
تور دوچرخه سواری میانکاله-بهشهر

پژواک (کشتی به گل نشسته)
تور دوچرخه سواری میانکاله-بهشهر

دریای خزر
تور دوچرخه سواری میانکاله-بهشهر

لحظه ای دوستی
تور دوچرخه سواری میانکاله-بهشهر

ایران زیبای ما
تور دوچرخه سواری میانکاله-بهشهر

جنگل نوردی
تور دوچرخه سواری میانکاله-بهشهر

دریاچه عباس آباد بهشهر
تور دوچرخه سواری میانکاله-بهشهر

کمپ (دریاچه عباس آباد بهشهر)
صفحه قبل
تور دوچرخه سواری میانکاله-بهشهر

ایران
تور دوچرخه سواری میانکاله-بهشهر

برای آینده - خواهیم ماند
تور دوچرخه سواری میانکاله-بهشهر

دوستداران طبیعت (جنگل نوردی)