برنامه کوه پیمایی و پاکسازی طبیعت
به مناسبت آغاز فصل بهار
مکان: شهر اصفهان، کوه صفه
زمان: 26/12/1390
عکسها: نیره فولادگر

                                                                                                                    
برنامه پاکسازی کوهستان

کوه پیمایی و پاکسازی طبیعت
برنامه پاکسازی کوهستان

کوه پیمایی و پاکسازی طبیعت
برنامه پاکسازی کوهستان

دوستداران طبیعت
برنامه پاکسازی کوهستان

کوه پیمایی در صفه
برنامه پاکسازی کوهستان

کوه پیمایی و پاکسازی طبیعت
برنامه پاکسازی کوهستان

پاکسازی کوهستان

برنامه پاکسازی کوهستان

کوه پیمایی و پاکسازی طبیعت
برنامه پاکسازی کوهستان

پاکسازی کوهستان
برنامه پاکسازی کوهستان

کوه پیمایی و پاکسازی طبیعت
برنامه پاکسازی کوهستان

پاکسازی کوهستان
برنامه پاکسازی کوهستان

تحرک رمز سلامتی
برنامه پاکسازی کوهستان

همسفران اسپادانا
برنامه پاکسازی کوهستان

کوه پیمایی و پاکسازی طبیعت
برنامه پاکسازی کوهستان

کوه پیمایی در صفه

برنامه پاکسازی کوهستان

پاکسازی کوهستان
برنامه پاکسازی کوهستان

تحرک رمز سلامتی
     
برنامه پاکسازی کوهستان

طبیعت دوستان