تور دوچرخه سواری
مکان: استان قم-دریاچه حوض سلطان(دریاچه نمک قم)
زمان:  12/12/1390
سطح: متوسط
طول مسیر دوچرخه سواری:  55 کیلومتر
عکسها: علی رحیمی

                                                                                                                    
تور دوچرخه سواری دریاچه نمک قم

تنها در کویر
تور دوچرخه سواری دریاچه نمک قم

طبیعت زیبای منطقه
تور دوچرخه سواری دریاچه نمک قم

ورزش برای همه

تور دوچرخه سواری دریاچه نمک قم

دوچرخه سواری به طرف دریاچه نمک قم

تور دوچرخه سواری دریاچه نمک قم

دوستداران طبیعت
تور دوچرخه سواری دریاچه نمک قم

دوچرخه سواری در اطراف دریاچه نمک
تور دوچرخه سواری دریاچه نمک قم

رود های آب شور
تور دوچرخه سواری دریاچه نمک قم

دوچرخه سواری در اطراف دریاچه نمک
تور دوچرخه سواری دریاچه نمک قم

دریاچه نمک حوض سلطان
تور دوچرخه سواری دریاچه نمک قم

تحرک رمز سلامتی

تور دوچرخه سواری دریاچه نمک قم

امتداد
تور دوچرخه سواری دریاچه نمک قم

دریاچه نمک حوض سلطان
تور دوچرخه سواری دریاچه نمک قم

کاروانسرای سنگی
تور دوچرخه سواری دریاچه نمک قم

کاروانسراهای اطراف دریاچه نمک
تور دوچرخه سواری دریاچه نمک قم

دریاچه نمک حوض سلطان
تور دوچرخه سواری دریاچه نمک قم

دوچرخه سواری در اطراف حوض سلطان

 
تور دوچرخه سواری دریاچه نمک قم

غروب یک ستاره
تور دوچرخه سواری دریاچه نمک قم

کاروانسرای سنگی
تور دوچرخه سواری دریاچه نمک قم

همسفران اسپادانا