برنامه دوچرخه سواری
بازدید از خانه سالمندان صادقیه اصفهان
مکان: استان اصفهان، شهر اصفهان، خانه سالمندان صادقیه
زمان: 27/03/1390
عکسها: حمید رضا رحیمی

                                                                                                                    
برنامه دوچرخه سواری بازدید از سرای سالمندان

بازدید از سرای سالمندان
برنامه دوچرخه سواری بازدید از سرای سالمندان

بازدید  و پذیرایی از سالمندان
برنامه دوچرخه سواری بازدید از سرای سالمندان

دوچرخه سواری به طرف خانه سالمندان
برنامه دوچرخه سواری بازدید از سرای سالمندان

دوچرخه سواری به طرف خانه سالمندان
برنامه دوچرخه سواری بازدید از سرای سالمندان

دستان منتظر
برنامه دوچرخه سواری بازدید از سرای سالمندان

بازدید از سرای سالمندان
برنامه دوچرخه سواری بازدید از سرای سالمندان

بازدید  و پذیرایی از سالمندان
برنامه دوچرخه سواری بازدید از سرای سالمندان

همدلی
برنامه دوچرخه سواری بازدید از سرای سالمندان

همراهان اسپادانا
برنامه دوچرخه سواری بازدید از سرای سالمندان

بازدید  و پذیرایی از سالمندان
برنامه دوچرخه سواری بازدید از سرای سالمندان

بازدید از سرای سالمندان
برنامه دوچرخه سواری بازدید از سرای سالمندان

ازدید از سرای سالمندان