تور دوچرخه سواری
مشترک با گروه دوچرخه سواری تیبا
مکان: استان اصفهان-شهرستان سمیرم-بی بی سیدان
زمان:  25/06/1390
سطح: متوسط
طول مسیر دوچرخه سواری:  50 کیلومتر
عکسها: رعنا جباری - مجید عابدینی

                                                                                                                    
تور دوچرخه سواری سمیرم

همسفران اسپادانا
تور دوچرخه سواری سمیرم

دوچرخه سواران (تیبا - اسپادانا)
تور دوچرخه سواری سمیرم

تحرک رمز سلامتی
تور دوچرخه سواری سمیرم

دوچرخه سواری به طرف بی بی سیدان

   
تور دوچرخه سواری سمیرم
تور دوچرخه سواری سمیرم

زندگی در زمین