تور دوچرخه سواری
مشترک با گروه دوچرخه سواری تیبا
مکان: استان اصفهان - شهرستان شهرضا - منطقه شاه قنداب
زمان:  21/11/1390  الی  22/11/1390
سطح: متوسط
طول مسیر دوچرخه سواری:  64 کیلومتر
عکسها: شهاب ملاافضل - رعنا جباری

                                                                                                                    
تور دوچرخه سواری شهرضا

لحظه ای از زندگی
تور دوچرخه سواری شهرضا

دوچرخه سواری به طرف شاه قنداب
تور دوچرخه سواری شهرضا

دوچرخه سواری در بین مسیر

تور دوچرخه سواری شهرضا

نرمش قبل از برنامه

تور دوچرخه سواری شهرضا

شبی در طبیعت
تور دوچرخه سواری شهرضا

طبیعت منطقه شاه قنداب شهرضا
تور دوچرخه سواری شهرضا

لذت درک رنگ ها
تور دوچرخه سواری شهرضا

تحرک رمز سلامتی
تور دوچرخه سواری شهرضا

دوچرخه سواری در منطقه شاه قنداب
تور دوچرخه سواری شهرضا

دوچرخه سواری روز دوم

تور دوچرخه سواری شهرضا

کمپ
تور دوچرخه سواری شهرضا

ماه پنهان
تور دوچرخه سواری شهرضا

دوچرخه سواری در منطقه شاه قنداب
تور دوچرخه سواری شهرضا

همسفران اسپادانا و تیبا
تور دوچرخه سواری شهرضا

دوچرخه سواری در منطقه شاه قنداب
تور دوچرخه سواری شهرضا

دوچرخه سواری به طرف انتهای مسیر

     
تور دوچرخه سواری شهرضا

دوچرخه سواری به طرف انتهای مسیر