تور دوچرخه سواری
مکان:استان اردبیل (دریاچه نئور)
استان گیلان (شهرستان تالش ، ییلاق سوباتان)
زمان: 12/03/1390 الی 15/03/1390
سطح: حرفه ای
طول مسیر دوچرخه سواری:  120 کیلومتر
عکسها: فرزانه مدنیان ، مجید روحانی ، ناعمه نادری
مهدی سلطانی ، حمید رضا رحیمی

آلبوم تور دوچرخه سواری سوباتان-دریاچه نئور

مناطق اطراف دریاچه نئور
آلبوم تور دوچرخه سواری سوباتان-دریاچه نئور

برقراری کمپ در حاشیه دریاچه نئور
آلبوم تور دوچرخه سواری سوباتان-دریاچه نئور

دوچرخه سواری در اطراف دریاچه نئور
آلبوم تور دوچرخه سواری سوباتان-دریاچه نئور

دریاچه نئور (اردبیل)
آلبوم تور دوچرخه سواری سوباتان-دریاچه نئور

دوچرخه سواری به طرف سوباتان
آلبوم تور دوچرخه سواری سوباتان-دریاچه نئور

همسفران اسپادانا
آلبوم تور دوچرخه سواری سوباتان-دریاچه نئور

با هم برای یک هدف
آلبوم تور دوچرخه سواری سوباتان-دریاچه نئور

مه صبحگاهی (دریاچه نئور)
آلبوم تور دوچرخه سواری سوباتان-دریاچه نئور

فرود از دره های بین مسیر
آلبوم تور دوچرخه سواری سوباتان-دریاچه نئور

دوچرخه دوست طبیعت
آلبوم تور دوچرخه سواری سوباتان-دریاچه نئور

لطافت گل- ستبری سنگ
آلبوم تور دوچرخه سواری سوباتان-دریاچه نئور

دشت گل -ارتفاعات البرز شمال غربی
آلبوم تور دوچرخه سواری سوباتان-دریاچه نئور

طی مسیر در هوای مه آلود
آلبوم تور دوچرخه سواری سوباتان-دریاچه نئور

دوچرخه سواران ، دوستداران طبیعت
آلبوم تور دوچرخه سواری سوباتان-دریاچه نئور

لحظه ای از زندگی
آلبوم تور دوچرخه سواری سوباتان-دریاچه نئور

طبیعت از نزدیک
آلبوم تور دوچرخه سواری سوباتان-دریاچه نئور

با هم برای یک هدف
آلبوم تور دوچرخه سواری سوباتان-دریاچه نئور

فرود از دامنه ها با دوچرخه
آلبوم تور دوچرخه سواری سوباتان-دریاچه نئور

حرکت در مه
آلبوم تور دوچرخه سواری سوباتان-دریاچه نئور

شکار مه

آلبوم تور دوچرخه سواری سوباتان-دریاچه نئور

دچرخه دوست طبیعت (ییلاق سوباتان)
آلبوم تور دوچرخه سواری سوباتان-دریاچه نئور

زندگی در طبیعت (عشایر)
آلبوم تور دوچرخه سواری سوباتان-دریاچه نئور

طلوع خاموش
آلبوم تور دوچرخه سواری سوباتان-دریاچه نئور

دوچرخه سواری در هوای مه آلود
آلبوم تور دوچرخه سواری سوباتان-دریاچه نئور

مناطق جنگلی اطراف سوباتان

آلبوم تور دوچرخه سواری سوباتان-دریاچه نئور

ییلاق سوباتان
آلبوم تور دوچرخه سواری سوباتان-دریاچه نئور

دوستداران طبیعت (ارتفاعات تالش)
آلبوم تور دوچرخه سواری سوباتان-دریاچه نئور

دوچرخه سواری در ارتفاعات تالش
آلبوم تور دوچرخه سواری سوباتان-دریاچه نئور

دوچرخه سواری در اطراف ییلاق سوباتان
آلبوم تور دوچرخه سواری سوباتان-دریاچه نئور

قاب طبیعت
آلبوم تور دوچرخه سواری سوباتان-دریاچه نئور

دوچرخه سواری در ارتفاعات زیبای تالش
آلبوم تور دوچرخه سواری سوباتان-دریاچه نئور

کلبه های روستایی (ییلاق سوباتان)
آلبوم تور دوچرخه سواری سوباتان-دریاچه نئور

زندگی در قلب طبیعت (ارتفاعات تالش)
آلبوم تور دوچرخه سواری سوباتان-دریاچه نئور

کلبه ای برای زندگی (سوباتان)
آلبوم تور دوچرخه سواری سوباتان-دریاچه نئور

ارتفاعات زیبای تالش
آلبوم تور دوچرخه سواری سوباتان-دریاچه نئور

صبح در سوباتان
     
صفحه بعد