تور دوچرخه سواری
مکان:استان اردبیل (دریاچه نئور)
استان گیلان (شهرستان تالش ، ییلاق سوباتان)
زمان: 12/03/1390 الی 15/03/1390
سطح: حرفه ای
طول مسیر دوچرخه سواری:  120 کیلومتر
عکسها: فرزانه مدنیان ، مجید روحانی ، ناعمه نادری
مهدی سلطانی ، حمید رضا رحیمی

آلبوم تور دوچرخه سواری سوباتان-دریاچه نئور

تماشای ارتفاعات البرز
آلبوم تور دوچرخه سواری سوباتان-دریاچه نئور

بر فراز ابرها
آلبوم تور دوچرخه سواری سوباتان-دریاچه نئور

همسفران اسپادانا
آلبوم تور دوچرخه سواری سوباتان-دریاچه نئور

دوچرخه سواری در ارتفاعات تالش
آلبوم تور دوچرخه سواری سوباتان-دریاچه نئور

حرکت با دوچرخه به طرف سوباتان
آلبوم تور دوچرخه سواری سوباتان-دریاچه نئور

بر فراز ابرها
آلبوم تور دوچرخه سواری سوباتان-دریاچه نئور

دچرخه سواری در ارتفاعات تالش
آلبوم تور دوچرخه سواری سوباتان-دریاچه نئور

کلبه ای در مه
آلبوم تور دوچرخه سواری سوباتان-دریاچه نئور

ایران زیبای ما
آلبوم تور دوچرخه سواری سوباتان-دریاچه نئور

دوچرخه سواری به طرف تالش
آلبوم تور دوچرخه سواری سوباتان-دریاچه نئور

دید مثبت
آلبوم تور دوچرخه سواری سوباتان-دریاچه نئور

فرود از ارتفاعات تالش با دوچرخه
صفحه قبل
آلبوم تور دوچرخه سواری سوباتان-دریاچه نئور

دوچرخه سواری به طرف تالش
آلبوم تور دوچرخه سواری سوباتان-دریاچه نئور

آخرین روز برنامه (انتهای مسیر)
آلبوم تور دوچرخه سواری سوباتان-دریاچه نئور

دوچرخه سواری در جاده جنگلی