تور دوچرخه سواری
مکان: استان اصفهان - شهرستان اردستان - روستای زفره
زمان:  18/09/1390
سطح: متوسط
طول مسیر دوچرخه سواری:  45 کیلومتر
عکسها: امین کریمیان - گلناز گلشن - رعنا جباری

                                                                                                                    
تور دوچرخه سواری زفره

تحرک رمز سلامتی
تور دوچرخه سواری زفره

دوچرخه سواری به طرف روستای زفره
تور دوچرخه سواری زفره

دوچرخه سواری به طرف روستای زفره

تور دوچرخه سواری زفره

صبحانه

تور دوچرخه سواری زفره

دوچرخه دوست طبیعت
تور دوچرخه سواری زفره

دوستداران طبیعت
تور دوچرخه سواری زفره

عبور از روستا با دوچرخه
تور دوچرخه سواری زفره

طبیعت زمستانی منطقه
تور دوچرخه سواری زفره

دوچرخه سواری به طرف روستای زفره
تور دوچرخه سواری زفره

ماه

تور دوچرخه سواری زفره

ورزش برای همه
تور دوچرخه سواری زفره

دوچرخه سواری در جاده خاکی
تور دوچرخه سواری زفره

روزهای کودکی
تور دوچرخه سواری زفره

همسفران اسپادانا
تور دوچرخه سواری زفره

دوچرخه سواری در مسیر برگشت
تور دوچرخه سواری زفره

افق

تور دوچرخه سواری زفره

لحظه ای دوستی
تور دوچرخه سواری زفره

دوچرخه سواری در مسیر برگشت
تور دوچرخه سواری زفره

درخشش یک ستاره
تور دوچرخه سواری زفره

دوچرخه سواری در مسیر خاکی
     
تور دوچرخه سواری زفره

دوچرخه سواری در طبیعت منطقه زفره