تور دوچرخه سواری
مکان: استان اصفهان- شهر ستان میمه و نطنز
روستای سُه به روستای ابیانه
زمان:  07/02/1391 الی 08/02/1391
سطح: متوسط
طول مسیر دوچرخه سواری:  65 کیلومتر
عکسها: مجید روحانی - وهاب عقیلی- نسیم عبدلی
حمیدرضا رحیمی

                                                                                                                    
تور دوچرخه سواری ابیانه

دوچرخه سواری به طرف روستای سه
تور دوچرخه سواری ابیانه

دوچرخه سواری به طرف روستای سه
تور دوچرخه سواری ابیانه

دوچرخه سواری به طرف روستای سه

تور دوچرخه سواری ابیانه

بازدید از رباط شاه عباسی

تور دوچرخه سواری ابیانه

در مسیر ابیانه
تور دوچرخه سواری ابیانه

تحرک رمز سلامتی
تور دوچرخه سواری ابیانه

دوچرخه سواری به سمت ابیانه
تور دوچرخه سواری ابیانه

مسیر زیبای سه به ابیانه
تور دوچرخه سواری ابیانه

لذت درک رنگ ها
تور دوچرخه سواری ابیانه

مسیر زیبای سه به ابیانه

تور دوچرخه سواری ابیانه

دوچرخه سواری به سمت ابیانه
تور دوچرخه سواری ابیانه

بازمانده
تور دوچرخه سواری ابیانه

همسفران اسپادانا
تور دوچرخه سواری ابیانه

محل نگهداری نخل ابیانه
تور دوچرخه سواری ابیانه

بازدید از ابیانه
تور دوچرخه سواری ابیانه

خانه های روستایی (ابیانه)
تور دوچرخه سواری ابیانه

معماری ایرانی (ابیانه)
تور دوچرخه سواری ابیانه

خانه های روستایی (ابیانه)
تور دوچرخه سواری ابیانه

قدم زدن در کوچه باغ های خاطره انگیز
تور دوچرخه سواری ابیانه

کوچه های ابیانه
تور دوچرخه سواری ابیانه

ایران زیبای ما
تور دوچرخه سواری ابیانه

طبیعت اطراف روستا
تور دوچرخه سواری ابیانه

بازدید همسفران از ابیانه
تور دوچرخه سواری ابیانه

زیبایی های معماری ابیانه
 
تور دوچرخه سواری ابیانه

نمای زیبایی از ابیانه
تور دوچرخه سواری ابیانه

دوستداران طبیعت و ورزش
تور دوچرخه سواری ابیانه

انبارهایی در دل کوه