تور دوچرخه سواری
مکان: استان لرستان- شهرستان الیگودرز
آبشار اب سفید
زمان:  30/04/1391
سطح: متوسط
طول مسیر دوچرخه سواری:  35 کیلومتر
عکسها: محمود عزیزی - گلناز گلشن - امید نیازی- حمیدرضا رحیمی

                                                                                                                    
تور دوچرخه سواری الیگودرز

ورزش برای همه
تور دوچرخه سواری الیگودرز

دوچرخه سواری به طرف آبشار
تور دوچرخه سواری الیگودرز

دوچرخه سواری به طرف آبشار

تور دوچرخه سواری الیگودرز

دوچرخه سواری به طرف آبشار

تور دوچرخه سواری الیگودرز

تحرک رمز سلامتی
تور دوچرخه سواری الیگودرز

طبیعت زیبای زاگرس
تور دوچرخه سواری الیگودرز

در مسیر آبشار آب سفید
تور دوچرخه سواری الیگودرز

زندگی در طبیعت
تور دوچرخه سواری الیگودرز

دوستداران طبیعت
تور دوچرخه سواری الیگودرز

بدون شرح

تور دوچرخه سواری الیگودرز

طبیعت زیبای لرستان
تور دوچرخه سواری الیگودرز

روستاهای بین مسیر
تور دوچرخه سواری الیگودرز

در امتداد رودخانه رودبار لرستان
تور دوچرخه سواری الیگودرز

طبیعت منطقه الیگودرز لرستان
تور دوچرخه سواری الیگودرز

دوچرخه سواری به طرف آبشار آب سفید
تور دوچرخه سواری الیگودرز

قابی از طبیعت
تور دوچرخه سواری الیگودرز

آبشار آب سفید
تور دوچرخه سواری الیگودرز

فرود به سمت آبشار آب سفید
تور دوچرخه سواری الیگودرز

زمین های کشاورزی
تور دوچرخه سواری الیگودرز

طبیعت منطقه زاگرس
تور دوچرخه سواری الیگودرز

عصرانه
تور دوچرخه سواری الیگودرز

طبیعت از نزدیک
تور دوچرخه سواری الیگودرز

رودخانه رودبار لرستان
تور دوچرخه سواری الیگودرز

آبشار آب سفید
   
تور دوچرخه سواری الیگودرز

طبیعت از نزدیک
تور دوچرخه سواری الیگودرز

همسفران اسپادانا