تور دوچرخه سواری و ماهیگیری (ترکیبی)
مکان: استان اصفهان- شهرستان چادگان
زمان:  16/04/1391
سطح: متوسط
طول مسیر دوچرخه سواری:  40 کیلومتر
عکسها: علی رحیمی - رعنا جباری- وهاب عقیلی

                                                                                                                    
تور دوچرخه سواری و ماهیگیری چادگان

حرکت با دوچرخه یه طرف رودخانه

تور دوچرخه سواری و ماهیگیری چادگان

دوچرخه سواری به طرف رودخانه
تور دوچرخه سواری و ماهیگیری چادگان

نرمش ابتدای برنامه

تور دوچرخه سواری و ماهیگیری چادگان

تحرک رمز سلامتی

تور دوچرخه سواری و ماهیگیری چادگان

دوستداران طبیعت
تور دوچرخه سواری و ماهیگیری چادگان

قابی از طبیعت
تور دوچرخه سواری و ماهیگیری چادگان

استراحت در میانه راه
تور دوچرخه سواری و ماهیگیری چادگان

دوچرخه سواری در امتداد زاینده رود
تور دوچرخه سواری و ماهیگیری چادگان

لحظه ای زندگی
تور دوچرخه سواری و ماهیگیری چادگان

سایه ها
تور دوچرخه سواری و ماهیگیری چادگان

طبیعت منطقه چادگان
تور دوچرخه سواری و ماهیگیری چادگان

دوچرخه سواری به طرف چادگان
تور دوچرخه سواری و ماهیگیری چادگان

ماهیگیری در زاینده رود
تور دوچرخه سواری و ماهیگیری چادگان

ماهیگیری در زاینده رود
تور دوچرخه سواری و ماهیگیری چادگان

زاینده رود زیبای ما
تور دوچرخه سواری و ماهیگیری چادگان

طبیعت  روستاهای اطراف زاینده رود