برنامه دوچرخه سواری
ویژه برنامه روز هوای پاک
با حضور اعضای فعال انجمن
زمان:  29/10/1391
عکسها: وهاب عقیلی - مهدی سلطانی

                                                                                                                    
آلبوم ویژه برنامه روز هوای پاک

دوچرخه سواری در حاشیه زاینده رود
آلبوم ویژه برنامه روز هوای پاک

دوچرخه سواری در پارک ناژوان
آلبوم ویژه برنامه روز هوای پاک

بوستان ملت- شروع برنامه

آلبوم ویژه برنامه روز هوای پاک

تحرک رمز سلامتی

   
آلبوم ویژه برنامه روز هوای پاک

دوستداران طبیعت

آلبوم ویژه برنامه روز هوای پاک

ویژه برنامه روز هوای پاک