تور  ترکیبی دوچرخه سواری و غارنوردی
مکان: استان مرکزی-شهرستان دلیجان-روستای یکه چاه
زمان:  4/12/1391
سطح: متوسط
طول مسیر دوچرخه سواری:  60 کیلومتر
عکسها: نیره فولادگر

                                                                                                                    
تور دوچرخه سواری و غارنوردی دلیجان

توضیحان راهنمای برنامه
تور دوچرخه سواری و غارنوردی دلیجان

طبیعت منطقه
تور دوچرخه سواری و غارنوردی دلیجان

شروع یک صبح زمستانی

تور دوچرخه سواری و غارنوردی دلیجان

آماده شدن در ابتدای برنامه
تور دوچرخه سواری و غارنوردی دلیجان

دوچرخه سواری به طرف غار
تور دوچرخه سواری و غارنوردی دلیجان

طبیعت از نزدیک
تور دوچرخه سواری و غارنوردی دلیجان

دوچرخه سواری به طرف غار
تور دوچرخه سواری و غارنوردی دلیجان

دوچرخه سواری به طرف غار
تور دوچرخه سواری و غارنوردی دلیجان

دوستداران طبیعت
تور دوچرخه سواری و غارنوردی دلیجان

غار یکه چاه

تور دوچرخه سواری و غارنوردی دلیجان

غار یکه چاه
تور دوچرخه سواری و غارنوردی دلیجان

توضیحات جهت پیمایش غار یکه چاه
   
تور دوچرخه سواری و غارنوردی دلیجان

همسفران اسپادانا
تور دوچرخه سواری و غارنوردی دلیجان

دوچرخه سواری در مسیر برگشت