برنامه فرهنگی ورزشی درختکاری
به مناسبت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری
مکان: استان اصفهان-پارک کوهستانی صفه
زمان:  28/12/1391
عکسها: وهاب عقیلی-حمید رضا رحیمی

                                                                                                                    
برنامه درختکاری

درختکاری در کوه صفه
برنامه درختکاری

درختکاری در کوه صفه
برنامه درختکاری

درختکاری در کوه صفه

برنامه درختکاری

آموزش درختکاری
برنامه درختکاری

ویژه برنامه روز درختکاری
برنامه درختکاری

درختکاری در کوه صفه
برنامه درختکاری

درختکاری در کوه صفه
برنامه درختکاری

ویژه برنامه روز درختکاری
برنامه درختکاری

دوستداران طبیعت
برنامه درختکاری

کاشت درخت توسط اعضای انجمن
برنامه درختکاری

کاشت درخت توسط اعضای انجمن
برنامه درختکاری

ویژه برنامه روز درختکاری
برنامه درختکاری

همسفران اسپادانا
برنامه درختکاری

بازدید از باغ وحش کوه صفه
برنامه درختکاری

بازدید از باغ وحش کوه صفه
برنامه درختکاری

بازدید از باغ وحش کوه صفه
   
برنامه درختکاری

کوهپیمایی در مسیر بازگشت
برنامه درختکاری

صرف صبحانه