مراسم گردهمایی و افطاری انجمن
با حضور اعضای فعال انجمن
زمان:  27/05/1391
عکسها: علی رحیمی - مهدی سلطانی

                                                                                                                    
مراسم افطاری انجمن

گردهمایی اعضای فعال انجمن
مراسم افطاری انجمن

مراسم افطاری انجمن
مراسم افطاری انجمن

گردهمایی اعضای فعال انجمن

مراسم افطاری انجمن

مراسم افطاری انجمن

     
مراسم افطاری انجمن

مراسم افطاری انجمن