تور دوچرخه سواری (با همکاری گروه دوچرخه سواران کاشان)
مکان: استان اصفهان-شهرستان کاشان-قهرود به قمصر
زمان:  12/08/1391
سطح: متوسط
طول مسیر دوچرخه سواری:  60 کیلومتر
عکسها: علی رحیمی - امید نیازی - امین کریمیان

                                                                                                                    
عکسهای تور دوچرخه سواری قهرود به قمصر

دوچرخه سواری به طرف قمصر
عکسهای تور دوچرخه سواری قهرود به قمصر

تحرک رمز سلامتی
عکسهای تور دوچرخه سواری قهرود به قمصر

نرمش در ابتدای برنامه

عکسهای تور دوچرخه سواری قهرود به قمصر

صرف صبحانه

عکسهای تور دوچرخه سواری قهرود به قمصر

دوستداران طبیعت
عکسهای تور دوچرخه سواری قهرود به قمصر

دوچرخه سواری به طرف قمصر
عکسهای تور دوچرخه سواری قهرود به قمصر

طبیعت زیبای منطقه
عکسهای تور دوچرخه سواری قهرود به قمصر

دوچرخه سواری به طرف قمصر
عکسهای تور دوچرخه سواری قهرود به قمصر

لحظه ای از زندگی
عکسهای تور دوچرخه سواری قهرود به قمصر

استراحت بین مسیر

عکسهای تور دوچرخه سواری قهرود به قمصر

جریان زندگی
عکسهای تور دوچرخه سواری قهرود به قمصر

زندگی در طبیعت
عکسهای تور دوچرخه سواری قهرود به قمصر

دوچرخه سواری به طرف قمصر
عکسهای تور دوچرخه سواری قهرود به قمصر

لذت درک رنگ ها
عکسهای تور دوچرخه سواری قهرود به قمصر

دوچرخه سواری به طرف قمصر
عکسهای تور دوچرخه سواری قهرود به قمصر

طبیعت پاییزی ارتفاعات قهرود
عکسهای تور دوچرخه سواری قهرود به قمصر

روستاهای بین مسیر

عکسهای تور دوچرخه سواری قهرود به قمصر

مسیر زیبای در پیش رو

عکسهای تور دوچرخه سواری قهرود به قمصر

پاییز پادشاه فصل ها
عکسهای تور دوچرخه سواری قهرود به قمصر

همسفران اسپادانا
 
عکسهای تور دوچرخه سواری قهرود به قمصر

همسفران اسپادانا

عکسهای تور دوچرخه سواری قهرود به قمصر

بازدید از کارگاه عرقیات گیاهی

عکسهای تور دوچرخه سواری قهرود به قمصر

فرود به سمت قمصر