تور دوچرخه سواری
مکان: استان مرکزی-شهرستان دلیجان-روستای جاسب
زمان:  31/06/1391
سطح: متوسط
طول مسیر دوچرخه سواری:  60 کیلومتر
عکسها: علی رحیمی - امین کریمیان

                                                                                                                    
تور دوچرخه سواری جاسب

دوچرخه سواری به طرف روستای جاسب
تور دوچرخه سواری جاسب

تحرک رمز سلامتی
تور دوچرخه سواری جاسب

دوچرخه سواری به طرف روستای جاسب

تور دوچرخه سواری جاسب

نرمش در ابتدای برنامه

تور دوچرخه سواری جاسب

طبیعت زیبای بین مسیر
تور دوچرخه سواری جاسب

دوچرخه سواری به طرف روستای جاسب
تور دوچرخه سواری جاسب

استراحت بین مسیر
تور دوچرخه سواری جاسب

دوچرخه سواری به طرف روستای جاسب
تور دوچرخه سواری جاسب

دوچرخه سواری به طرف روستای جاسب
تور دوچرخه سواری جاسب

دره زیبای جاسب

تور دوچرخه سواری جاسب

دوچرخه سواری به طرف روستای جاسب
تور دوچرخه سواری جاسب

دوچرخه سواری در دره جاسب
تور دوچرخه سواری جاسب

همسفران اسپادانا
تور دوچرخه سواری جاسب

استراحت بین مسیر
تور دوچرخه سواری جاسب

کوچه باغ ای روستاهای جاسب
تور دوچرخه سواری جاسب

دره جاسب
 
تور دوچرخه سواری جاسب

طبیعت زیبای دره جاسب

تور دوچرخه سواری جاسب

طبیعت زیبای دره جاسب
تور دوچرخه سواری جاسب

دوچرخه سواری درمسیر برگشت