تور دوچرخه سواری
(با همکاری دوچرخه سواران کاشانی)
مکان: استان اصفهان-شهرستان کاشان-چاه سنبک
زمان:  17/09/1391
سطح: متوسط
طول مسیر دوچرخه سواری:  60 کیلومتر
عکسها: سعید باغبان زاده - گلناز گلشن

                                                                                                                    
تور دوچرخه سواری کویر کاشان

دوچرخه سواری به طرف کویر
تور دوچرخه سواری کویر کاشان

دوچرخه سواری به طرف کویر
تور دوچرخه سواری کویر کاشان

دوچرخه سواری به طرف کویر

تور دوچرخه سواری کویر کاشان

همکاری دوچرخه سواران کاشانی

تور دوچرخه سواری کویر کاشان

دوچرخه سواری به طرف کویر
تور دوچرخه سواری کویر کاشان

کشاورزی در حاشیه کویر
تور دوچرخه سواری کویر کاشان

دوچرخه سواری به طرف کویر
تور دوچرخه سواری کویر کاشان

دوستداران طبیعت
تور دوچرخه سواری کویر کاشان

دوستداران طبیعت
تور دوچرخه سواری کویر کاشان

نمایی زیبا از طبیعت منطقه

تور دوچرخه سواری کویر کاشان

تپه ماسه ای
تور دوچرخه سواری کویر کاشان

عبور از جاده ماسه ای
تور دوچرخه سواری کویر کاشان

دوچرخه دوست طبیعت
تور دوچرخه سواری کویر کاشان

ناهار دسته جمعی
تور دوچرخه سواری کویر کاشان

عبور از ماسه ها
تور دوچرخه سواری کویر کاشان

اسپادانا
   
تور دوچرخه سواری کویر کاشان

همسفران اسپادانا
تور دوچرخه سواری کویر کاشان

تحرک مز سلامتی